معنی و ترجمه کلمه infantile amnesia به فارسی infantile amnesia یعنی چه

infantile amnesia


روانشناسى : يادزدودگى کودکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها