معنی و ترجمه کلمه infinitely elastic demand curve به فارسی infinitely elastic demand curve یعنی چه

infinitely elastic demand curve


منحنى تقاضا با کشش نامحدود( بينهايت)
بازرگانى : منحنى تقاضا با کشش نامحدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها