معنی و ترجمه کلمه inhibit به فارسی inhibit یعنی چه

inhibit


باز داشتن و نهى کردن ،منع کردن ،مانع شدن ،از بروز احساسات جلوگيرى کردن
کامپيوتر : جلوگيرى کردن
روانشناسى : بازدارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها