معنی و ترجمه کلمه inhibitor به فارسی inhibitor یعنی چه

inhibitor


بازدارنده ، )inhibiter(بازدار،جلوگيرى کننده ،مانع شونده
معمارى : بازدارنده
شيمى : کندکننده
روانشناسى : بازدارنده
زيست شناسى : بازدارنده
ورزش : کندکننده
علوم هوايى : بازدارنده
علوم نظام ى : کنترل کننده سوزش خرج موشک ممانعت کننده از اشتعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها