معنی و ترجمه کلمه insalivate به فارسی insalivate یعنی چه

insalivate


درون يورش ،با خدو اغشتن ،با بزاق اميختن ،اب دهان زدن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها