معنی و ترجمه کلمه insalubrious به فارسی insalubrious یعنی چه

insalubrious


ناسازگار،مضر براى تندرستى ،بد اب و هوا،ناگوار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها