معنی و ترجمه کلمه insert به فارسی insert یعنی چه

insert


جادادن ،درج کردن ،گذاشتن جاسازى کردن ،تعبيه کردن ،تعبيه ،الحاق کردن ،در جوف چيزى گذاردن ،جا دادن ،داخل کردن ،در ميان گذاشتن
علوم مهندسى : جاسازى
کامپيوتر : درج

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها