معنی و ترجمه کلمه inserted grouping به فارسی inserted grouping یعنی چه

inserted grouping


ميدان ديد مخلوط رادار
علوم نظامى : منطقه کاوش مختلط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها