معنی و ترجمه کلمه inset به فارسی inset یعنی چه

inset


نقشه تکميلى ، : )n.(ريزش ،جريان ،دهانه ،وصله ،الحاق ، : )vt.(معين کردن ،معرفى کردن ،افزودن ،اضافه کردن گذاشتن
علوم نظامى : نقشه فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها