معنی و ترجمه کلمه insignificance به فارسی insignificance یعنی چه

insignificance


)insignificancy(ناچيزى ،ناقابلى ،بى اهميتى ،کمى ،بى معنى گرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها