معنی و ترجمه کلمه install به فارسی install یعنی چه

install


سوار کردن ،گماشتن ،مستقر کردن ،داير کردن ،از کار انداختن وسايل ، )instal(کار گذاشتن ،نصب کردن ،منصوب نمودن
علوم مهندسى : جادادن
کامپيوتر : نصب کردن
علوم نظامى : از کار افتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها