معنی و ترجمه کلمه institution به فارسی institution یعنی چه

institution


تاسيس قضايى ،اصل حقوقى ،بنگاه ،موسسه ،رسم معمول ،عرف ،نهاد
قانون ـ فقه : تاسيس
روانشناسى : سازمان
زيست شناسى : نهاد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها