معنی و ترجمه کلمه insulation of concrete به فارسی insulation of concrete یعنی چه

insulation of concrete


عمران : عايق کارى بتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها