معنی و ترجمه کلمه intensity distribution curve به فارسی intensity distribution curve یعنی چه

intensity distribution curve


منحنى پخش شدت
علوم مهندسى : منحنى پخش نور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها