معنی و ترجمه کلمه intent on doing anything به فارسی intent on doing anything یعنی چه

intent on doing anything


سرگرم کرد،سخت مشغول کارى ،مصمم درکردن کارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها