معنی و ترجمه کلمه interaction به فارسی interaction یعنی چه

interaction


برهم کنش ،ميانکش ،عمل متقابل ،کنش متقابل ،تفاعل ،اثر متقابل ،فعل و انفعال
کامپيوتر : فعل و انفعال
معمارى : برهم کنش
شيمى : بر هم کنش
روانشناسى : تعامل
زيست شناسى : بر هم کنش
ورزش : اثر متقاب ل
علوم نظامى : عکس العمل متقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها