معنی و ترجمه کلمه intercom به فارسی intercom یعنی چه

intercom


مخابرات داخلى ، )intercommunication system(دستگاه مخابره داخل ساختمان
علوم هوايى : ارتباط داخلى
علوم نظامى : سيستم ارتباط داخلى ناو يا تانک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها