معنی و ترجمه کلمه interdependence به فارسی interdependence یعنی چه

interdependence


همبستگى ، )interdependency(اتکاء متقابل ،وابستگى
بازرگانى : وابستگى متقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها