معنی و ترجمه کلمه interim overhaul به فارسی interim overhaul یعنی چه

interim overhaul


علوم نظامى : پياده کردن قطعات به طور موقتى پياده کردن قطعات جزئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها