معنی و ترجمه کلمه interim report به فارسی interim report یعنی چه

interim report


روانشناسى : گزارش پيشرفت کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها