معنی و ترجمه کلمه internal diseconomies به فارسی internal diseconomies یعنی چه

internal diseconomies


زيانهاى داخلى
بازرگانى : عدم صرفه جوئيهاى داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها