معنی و ترجمه کلمه internal به فارسی internal یعنی چه

internal


باطن ،درونى ،داخلى ،ناشى از درون ،باطنى
علوم مهندسى : ناشى ازدرون
عمران : داخلى
معمارى : داخلى
قانون ـ فقه : داخلى
روانشناسى : درونى
علوم هوايى : داخلى
علوم نظامى : داخلى
<

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده