معنی و ترجمه کلمه international به فارسی international یعنی چه

international


... Electrotechnical Commissionکميسيون الکتريکى جهانى ،بين الملل ،وابسته به روابط بين المللى
علوم مهندسى : کميسيون بين المللى مهندسى برق
قانون ـ فقه : بين المللى ،انترناسيونال
ورزش : بازيگر بين المللى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها