معنی و ترجمه کلمه interrupted flashing light به فارسی interrupted flashing light یعنی چه

interrupted flashing light


علوم نظامى : چراغ چشمک زن منقطع
علوم دريايى : چراغ چشمک زن منقطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها