معنی و ترجمه کلمه intervening variable به فارسی intervening variable یعنی چه

intervening variable


روانشناسى : متغير فرضى رابط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها