معنی و ترجمه کلمه intolerancy به فارسی intolerancy یعنی چه

intolerancy


نابردبارى ،عدم تحمل ،عدم قبول ،طاقت فرسايى ،تعصب ،ناتوانى ،فروماندگى ،عجز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها