معنی و ترجمه کلمه introrse به فارسی introrse یعنی چه

introrse


( )introrsal(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها