معنی و ترجمه کلمه involve به فارسی involve یعنی چه

involve


گرفتار کردن ،گير انداختن ،وارد کردن ،گرفتارشدن ،در گير کردن يا شدن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها