معنی و ترجمه کلمه issue به فارسی issue یعنی چه

issue


صادر کردن ،موضوع دعوى ،توزيع کردن ،قضيه تحويل جنس ،صدور،مسئله ،بر امد،پى امد،نشريه ،فرستادن ،بيرون امدن ،خارج شدن ،صادر شدن ،ناشى شدن ،انتشار دادن ،رواج دادن ،نژاد،نوع ،عمل ،کردار،اولاد،نتيجه بحث ،موضوع ،شماره
قانون ـ فقه : ممر
روانشن اسى : صادر کردن
بازرگانى : افتتاح کردن ،صادر کردن
علوم نظامى : مطلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها