معنی و ترجمه کلمه it is because به فارسی it is because یعنی چه

it is because


براى اينست که ،بواسطه انست که


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها