معنی و ترجمه کلمه it is inimical to our plans به فارسی it is inimical to our plans یعنی چه

it is inimical to our plans


با نقشه هاى ما مغاير است ،براى نقشه هاى ما زيان اور است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها