معنی و ترجمه کلمه it is insusceptible of change به فارسی it is insusceptible of change یعنی چه

it is insusceptible of change


اماده براى تغيير نسبت ،استعداد دگرگونى ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها