معنی و ترجمه کلمه it is not pervious to reasonov به فارسی it is not pervious to reasonov یعنی چه

it is not pervious to reasonov


بدان دسترسى ندارد،خردانرانمى تواند دريابد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها