معنی و ترجمه کلمه it is of a wide distribution به فارسی it is of a wide distribution یعنی چه

it is of a wide distribution


در خيلى جاها پيدا ميشود،بسيار فراوان است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها