معنی و ترجمه کلمه it is of doubtful proveance به فارسی it is of doubtful proveance یعنی چه

it is of doubtful proveance


مبدا ان مشکوک است ،معلوم نيست اصلا از کجا امده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها