معنی و ترجمه کلمه it is unsatisfactory به فارسی it is unsatisfactory یعنی چه

it is unsatisfactory


رضايت بخش نيست ،بد است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها