معنی و ترجمه کلمه it lies on the east of به فارسی it lies on the east of یعنی چه

it lies on the east of


در خاور واقع( شده ) است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها