معنی و ترجمه کلمه it puckered up in sewing به فارسی it puckered up in sewing یعنی چه

it puckered up in sewing


هنگام دوختن جمع شد،در ضمن دوختن چين خورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها