معنی و ترجمه کلمه it serves him right به فارسی it serves him right یعنی چه

it serves him right


سزاوار است تا چشمش هم کور،دنده اش هم نرم شود

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها