معنی و ترجمه کلمه it subserves our purpose به فارسی it subserves our purpose یعنی چه

it subserves our purpose


مارادر رسيدن بمقصودکمک ميکند،بدرد کارماميخورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها