معنی و ترجمه کلمه it was my fault به فارسی it was my fault یعنی چه

it was my fault


تقصيرمن بود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها