معنی و ترجمه کلمه it will make against us به فارسی it will make against us یعنی چه

it will make against us


براى مازيان خواهد داشت ،بزيان ما تمام خواهد شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها