معنی و ترجمه کلمه jet propulsion به فارسی jet propulsion یعنی چه

jet propulsion


نيروى جت ،جهش و کشش جسمى بطرف جلو در اثر خروج مايع جهنده اى در جهت عقب
علوم مهندسى : رانش جت
علوم نظامى : نيروى عقب نشينى حاصله از فشار گاز فشار خروج گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها