معنی و ترجمه کلمه join به فارسی join یعنی چه

join


مشارکت کردن ،شرکت کردن در پيوستن ،متصل کردن ،پيوستن ،پيوند زدن ،ازدواج کردن ،گراييدن ،متحد کردن ،در مجاورت بودن
علوم مهندسى : ضربه زدن
کامپيوتر : فرمانJOIN
قانون ـ فقه : به هم ملحق شدن يا کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها