معنی و ترجمه کلمه joint and several guarantee به فارسی joint and several guarantee یعنی چه

joint and several guarantee


قانون ـ فقه : ضمانت تضامنى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها