معنی و ترجمه کلمه journal به فارسی journal یعنی چه

journal


سرمحور،دفتر روزنامه يکان ،گزارش روزانه ،ژورنال ،شفت رابط،دفتر روزنامه ،دفتر وقايع روزانه
علوم مهندسى : ياطاقان گرد
معمارى : ياطاقان گرد
قانون ـ فقه : دفتر روزنامه
بازرگانى : دفتر روزنامه
علوم هوايى : تکيه گاه اصلى
علوم نظامى : شفت هرزه گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها