معنی و ترجمه کلمه journeywork به فارسی journeywork یعنی چه

journeywork


مزدورى ،شاگردى ،کارمزد،کارپست ،کاربيقاعده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها