معنی و ترجمه کلمه judge advocate به فارسی judge advocate یعنی چه

judge advocate


ضابط دادگسترى ،اقامه کننده دعوى ،قاضى عسکر
قانون ـ فقه : دادستان دادگاه نظامى مشاور قانونى دادگاه نظامى مستشار دادگاه نظامى
علوم نظامى : وکيل مدافع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها