معنی و ترجمه کلمه junction به فارسی junction یعنی چه

junction


محل اتصال يا پيوند،نقطه تقاطع نقطه انشعاب ،پيوندگاه ،نقطه الحاق ،محل الحاق ،چهارراه ،دگراهى ،نقطه اتصال ،اتصال ،برخوردگاه
علوم مهندسى : نقطه گره
عمران : انشعاب
معمارى : چهارسو
ورزش : اتصال
علوم نظامى : تقاطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها