معنی و ترجمه کلمه jus gentium به فارسی jus gentium یعنی چه

jus gentium


حقوق ملتها
قانون ـ فقه : مجموعه حقوق ژوستى نى ين امپراطور رم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها